Algemene voorwaarden

Definities

KSD: KSD Outsourcing B.V.
Opdrachtgever: U als klant / cursist.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen KSD Outsourcing B.V., hierna te noemen “KSD”, en een Opdrachtgever waarop KSD deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van KSD en zijn directie.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. KSD en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien KSD niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat KSD in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Uitvoering van de overeenkomst

1. De inschrijving voor een cursus bij KSD komt tot stand door inschrijving via de website en het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

2. Trainer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Artikel 3 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de cursus

1. Alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname. KSD behoudt zich het recht voor om de locatie te veranderen. De cursist/ opdrachtgever heeft het recht om zonder kosten te annuleren indien een andere locatie hem/haar niet schikt.

2. Bij annulering 14 dagen of korter voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

3. Tot 14 dagen voor aanvang van de cursus is het eventueel mogelijk tegen speciale voorwaarden de cursus op een andere datum te volgen.

Artikel 4 – Betaling

1. Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Bij in gebreke blijven van de betaling is KSD gerechtigd de toegang tot de cursus te weigeren of de opdracht niet uit te voeren.